پاێـیـز
پاێـیـز
فوادشوکت یار 1
پاێیز
آرامش
غروب دلگیر
غروب دلگیر
فوادشوکت یار 0
گل
دوستی
اواکنون در زندان است.
اواکنون در زندان است.
فوادشوکت یار 1
بیخیالی
بیخیالی
فوادشوکت یار 2
بهارو...
سادگی،دل نشین
سادگی،دل نشین
فوادشوکت یار 2
گل
گل