فوادشوکت یار

معلم،اهل سنندج،علاقه مندبه عکاسی،به دلیل مشکلات قادربه تهیه ی دوربین نبودم،25سال است عکاسی میکنم،طبیعت،مردم،معماری.

El usuario no sigue a nadie